श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३३ वा   श्लोक ३५ वा

यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां, तमो विहन्यान्न तु सद्विधत्ते ।

एवं समीक्षा निपुणा सती मे, हन्यात्तमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥३४॥

डोळां नांदते दृष्टीसी । तम अवरोधी तियेसी ।

सूर्य उगवूनि तमातें निरसी । परी नवे दृष्टीसी नुपजवी ॥४॥

तेवीं अविद्या क्षोभूनि सबळ । आत्मा नाहीं न करवेच केवळ ।

पुरुष बुद्धीस आणोनि पडळ । मिथ्या द्वैतजाळ दाखवी ॥५॥

तेथ पावल्या शुद्ध ज्ञानासी । अविद्या मळ मात्र निरसी ।

परी नवें उपजवावया आत्म्यासी । सामर्थ्य ज्ञानासी असेना ॥६॥

आत्मा निजप्रकाशेंसीं । ज्ञानाज्ञानातें प्रकाशी ।

तें ज्ञानाज्ञान परमात्म्यासी । कदाकाळेंसीं स्पर्शेना ॥७॥

ज्ञानाज्ञानविकार । अविद्यांतःपाती साचार ।

आत्मा अविद्येहूनि पर । नित्य निर्विकार या हेतू ॥८॥

रात्रि नाहीं सूर्यासी । मा दिवसु काय आहे त्यासी ।

तेवीं ज्ञानाज्ञान आत्म्यासी । कदाकाळेंसीं स्पर्शेना ॥९॥

आत्मा निर्विकार स्वयंज्योती । अलिप्त ज्ञानाज्ञानस्थिती ।

त्या स्वरुपाची सहज प्राप्ती । उद्धवाप्रति हरि सांगे ॥५१०॥

. . .