श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३१ वा   श्लोक ३३ वा

नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातव्यमवशिष्यते ।

पीत्वा पीयूषममृतं, पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥

ये ग्रंथींचें जाणितल्या ज्ञान । मुमुक्षु जे साधक जन ।

त्यांसी जाणावया आन । जाणतेपण उरेना ॥९९॥

जेवीं केलिया अमृतपान । पुढें प्राशनासी नुरे आन ।

तेवीं जाणितल्या हें ज्ञान । ज्ञातव्य ज्ञातेपण समूळ नुरे ॥६००॥

आशंका ॥ धर्मार्थकाममोक्षांप्रती । साधने असतीं नेणों किती ।

तुवां हें एकचि श्रीपती । कैशा रीतीं प्रतिपादिलें ॥१॥

उद्धवा साधनें जीं आनान । ते अभक्त सोशिती आपण ।

माझ्या भक्तांसी गा जाण । मीच साधन सर्वार्थी ॥२॥

. . .