श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ७ वा   श्लोक ९ वा

ब्राह्मनांस्तु महाभागान्, कृतस्वस्त्ययना वयम् ।

गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः ॥८॥

वेदवेदांगपारंगत । शमदमादितपयुक्त ।

ब्राह्मण जे स्वधर्मनिरत । विघ्नशांत्यर्थ पूजावे ॥९०॥

व्हावया अरिष्टनिरसन । करिती शांत्यर्थ स्वस्तिवाचन ।

त्या ब्राह्मणांसी आपण । द्यावें दान श्रद्धायुक्त ॥९१॥

गोदान भूदान गजदान। अश्वदान सुवर्णदान ।

तिळदान वस्त्रदान । द्यावें गृहदान अतिश्रद्धा ॥९२॥

रथीं संजोगोनि अश्ववर । दान द्यावें रहंवर ।

द्विज सुखी होती अपार । तो तो प्रकार करावा ॥९३॥

जें जें ब्राह्मणा अपेक्षित । तें तें द्यावें श्रद्धायुक्त ।

ब्राह्मण तुष्टमान जेथ । अरिष्ट तेथ रिघेना ॥९४॥

. . .