श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ८ वा   श्लोक १० वा

विधिरेष ह्यरिष्टघ्नो, मङगलायनमुत्तमम् ।

देवद्विजगवां पूजा, भुतेषु परमो भवः ॥९॥

जेथ हरीचें देवतार्चन । जेथ शालग्रामशिलार्चन ।

जेथ साधुसंतां सन्मान । ते अरिष्टनाशन महापूजा ॥९५॥

जेथ सद्भावें द्विजपूजन । जेथ भावार्थें गोशुश्रूषण ।

जेथ भूतदया संपूर्ण । तेथें कदा विघ्न रिघेना ॥९६॥

अंध पंगु अशक्त जन । जेथ पावती अवश्य अन्न ।

जेथ सुखी होती दीन । तेथ कदा विघ्न बाधीना ॥९७॥

जेथें भूतदया अलोलिक । ते सकळ अरिष्टच्छेदक ।

परममंगळप्रकाशक । सुखदायक सर्वार्थीं ॥९८॥

. . .