श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १२ वा   श्लोक १४ वा

महापानाभिमत्तानां, वीराणां दृप्तचेतसाम् ।

कृष्णमायाविमूढानां, संघर्षः सुमहानभूत् ॥१३॥

पूर्वी अतिमित्रत्व पोटांत । ते महापानें झाले मत्त ।

वीर मातले अतिदृप्त । नोकूनि बोलत परस्परें ॥११०॥

कृष्णमाया हरिला बोध । अवघे झाले बुद्धिमंद ।

सांडूनि सुहृदसंबंध । निर्वाणयुद्ध मांडिलें ॥११॥

नोकूनि बोलतां विरुद्ध। अतिशयें चढला क्रोध ।

शस्त्रें घेऊनि सन्नद्ध । सुहृदीं युद्ध मांडिलें ॥१२॥

. . .