श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १६ वा   श्लोक १८ वा

अन्ये च ये वै निशठोल्मुकादयः, सहस्त्रजिच्छतजिद्भानुमुख्याः ।

अन्योऽन्यमासाद्य मदान्धकारिता, जध्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम् ॥१७॥

यादवकुळीं बळें अधिक । निशठादि उल्मुकादिक ।

शतजित्सहस्त्रजिद्भानुमुख्य । हेही युद्धीं देख खवळले ॥२९॥

मद्यपानें अतिगर्वित । कृष्णमाया हरिलें चित्त ।

महामोहें केले भ्रांत । सुहृदां घात स्वयें करिती ॥१३०॥

ब्रह्मशापाची केवढी ख्याती । बंधु बंधूंतें जीव घेती ।

कृष्णमाया पाडिले भ्रांतीं । युद्ध स्वयातीमाझारीं ॥३१॥

. . .