श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३१ व ३२ वा   श्लोक ३४ वा

मुसलावशेषायःखण्डकृतेषुर्लुब्धको जरा ।

मृगास्याकारं तच्चरणं, विव्याध मृगशङकया ॥३३॥

करुनि निजकुळाची होळी । सरस्वतीतीरीं वनमाळी ।

टेंकोनि बैसला पिंपळातळीं । चरणनवाळी आरक्त ॥१३॥

आरक्त श्रीकृष्णचरण । भावूनि मृगमुखासमान ।

जराव्याधें विंधिला बाण । अतिसत्राण भेदिला ॥१४॥

ब्रह्मशापाचें मुसल घन । यादवीं पिष्ट करितां जाण ।

उरला अवशेष लोहकण । तो समुद्रीं जाण टाकिला ॥१५॥

तो पडतांचि समुद्रजळीं । त्यातें मीन सगळेंचि गिळी ।

त्या मीनातें जराव्याध गळीं । जाळ्यामेळीं आकळित ॥१६॥

व्याध करी मीनविदारण । तंव निघाला तो लोहकण ।

त्याचा जराव्याधें केला बाण । तेणें कृष्ण चरण विंधिला ॥१७॥

मत्स्योदरींचा लोहघन । त्याचा केलिया दृढ बाण ।

थोर पारधी साधे संपूर्ण । व्याधें जाणोनि बाण तो केला ॥१८॥

भेदावया कृष्णचरण । मुळीं ब्रह्मशापचि कारण ।

यालागीं जराव्याधाचा बाण । कृष्णचरणीं पूर्ण खडतरला ॥१९॥

व्याधें अवचितें विंधिला । परी कृष्ण नाहीं दचकला ।

बाण सत्राणें खडतरला । तेणें सुखी झाला श्रीकृष्ण ॥२२०॥

. . .