श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३५ वा   श्लोक ३७ वा

यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनम् ।

वदन्ति तस्य ते विष्णो, मयाऽसाधु कृतं प्रभो ॥३६॥

ज्या विष्णूचें नामस्मरण । कोटिजन्मांचें घन अज्ञान ।

नराचें निर्दाळी पूर्ण । सकळ कल्याणदायक ॥४४॥

ऐसें ज्याचें नामस्मरण । त्याचे स्वरुपासी म्यां जाण ।

निजबळें विंधिला निर्वाण बाण । अपराध पूर्ण हा माझा ॥४५॥

ज्याचें अगाध महिमान । सदा वर्णिती साधु सज्जन ।

जो स्वरुपें सच्चिद्धन । स्वामी श्रीकृष्ण जगाचा ॥४६॥

जगाचें जीवन श्रीकृष्ण । त्या कृष्णासही मी आपण ।

विंधिला निर्वाणींचा बाण । हा अपराध पूर्ण पैं माझा ॥४७॥

त्रैलोक्यराजा कृष्ण समर्थ । तो म्यां केला राजधात ।

जगाचा आत्मा श्रीकृष्णनाथ । तो आत्मघात म्यां केला ॥४८॥

श्रीकृष्ण जगाचा जनिता । त्या म्यां केलें पितृघाता ।

जगप्रतिपाळणीं श्रीकृष्णमाता । त्या मातृघाता म्यां केलें ॥४९॥

श्रीकृष्ण ब्राह्मण ब्रह्मबोध । तो म्यां केला ब्रह्मवध ।

याहीहोनि अगाध । जगीं अपराध असेना ॥२५०॥

राजघात आत्मघात । मातृपितृ-ब्रह्मघात ।

मजचि घडला समस्त । जे म्यां श्रीकृष्णनाथ विंधिला ॥५१॥

. . .