श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३९ वा   श्लोक ४१ वा

इत्यादिष्टो भगवता, कृष्णेनेच्छाशरीरिणा ।

त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा, विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥

जो सदा पूजिजे सुरासुरीं । जो परमात्मा चराचरीं ।

जो लीलाविग्रहदेहधारी । जो योगीश्वरों वंदिजे ॥३१०॥

ऐसा अतिवरिष्ठ श्रीकृष्ण । तेणें जराव्याध आज्ञापून ।

कृष्ण इच्छामात्रें विमान । देदिप्यमान जें आलें ॥११॥

व्याघें देखोनि विमाना । हर्षें निर्भर झाला मना ।

तीन प्रदक्षिणा करुनि कृष्णा । नमूनि विमाना आरुढे ॥१२॥

व्याध आरुढोनि विमाना । क्रमूनि इंद्रचंद्रग्रहगणा ।

अक्षय सुख स्वर्गभुवना । कृष्णकृपें जाणा तो पावला ॥१३॥

जेणें अपकार केला पूर्ण । त्यासी उपकार करावा आपण ।

हें निज शांतिज्ञानलक्षण । स्वांगें श्रीकृष्ण स्वयें दावी ॥१४॥

ब्रह्मज्ञानाचे बोल बोलती । तैसें नाहीं कृष्णनाथीं ।

अंगें दावूनियां स्थिती । व्याध निश्चितीं उद्धरिला ॥१५॥

सकळ कुळाचें निर्दळण । झाल्याही मोह न धरी श्रीकृष्ण ।

जेणें निजांगें विंधिला बाण । तो व्याधही जाण सुखी केला ॥१६॥;

समुद्रतीरीं घेऊनि रथ । दारुक उभा होता तेथ ।

तेणें न देखतां श्रीकृष्णनाथ । गवेषणार्थ निघाला ॥१७॥

. . .