श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४१ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४० वा   श्लोक ४२ वा

दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्यताम् ।

वायुं तुलसिकामोदमाघ्रायाभिमुखं ययौ ॥४१॥

कृष्ण न देखतां दारुक । कासावीस झाला देख ।

शोधीत श्रीकृष्णपदांक । पृथ्वी सम्यक्‌ अवलोकी ॥१८॥

तंव कृष्णकंठींच्या तुळसीमाळा । त्यांचा आमोद दारुका आला ।

तेणें गंधाभिमुखें निघाला । तंव देखता झाला महातेज ॥१९॥

. . .