श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४३ वा   श्लोक ४५ वा

इति ब्रुवति सूते वै, रथो गरुडलाञ्छनः ।

खमुत्पपात राजेन्द्र, साश्वध्वज उदीक्षतः ॥४४॥

ऐसें विनवी जंव दारुक । तंव परमाश्चर्य कांहींएक ।

देखतां झाला अलोलिक । पाखेंवीण देख उडाला रथु ॥२८॥

चहूं वारुवांसंयुक्त । गरुडध्वजेंसीं श्रीकृष्णरथ ।

ऊर्ध्वगतीं गगनाआंत । दारुकादेखत उडाला ॥२९॥

शुक म्हणे परीक्षिती । निजधामा जातां श्रीपती ।

आपुली ऐश्वर्यसंपत्ती । स्वेच्छा ऊर्ध्वगती स्वयें नेत ॥३३०॥

इहलोकीं ठेवूनि कीर्ती । निजवैभवविलास संपत्ती ।

आवरुनियां निजशक्ती । स्वयें ऊर्ध्वगती स्वसत्ता नेत ॥३१॥

. . .