श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १६ वा   श्लोक १८ व १९ वा

तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः ।

व्यसवाः शेरते यत्र, ज्ञातयोऽघ्नन्त आननम् ॥१७॥

स्त्रिया पुरुष सुहृज्जन । मिळोनि स्वगोत्रस्वजन ।

शीघ्र प्रभासा गमन । करीत रुदन निघाले ॥२२०॥

हाकाबोबांचे बंबाळ । स्त्रिया करिती कोल्हाळ ।

कृष्णवियोगें सकळ । दुःखविव्हळ निघालीं ॥२१॥

रणीं पडिले यादव । प्राणरहित निर्जीव ।

तेथ पावलीं ते सर्व । बोंबारव खंती करिती ॥२२॥

. . .