संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

स्वस्थिति

स्वस्थिति

धांव घाली विठु आतां चालू नको मंद । बडवे मज मारिती ऐसा कांहीं तरी अपराध ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

अहो करुणाकरा रुक्मिणीच्या वरा । उदारा धीरा पांडुरंगा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

नाहीं देह शुद्ध याति अमंगळ । अवघे वोंगळ गुण दोष ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

कोण माझा आतां करील परिहार । तुज वीण डोंगर उतरी कोण ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

बहु कनवाळु होसी गा देवराया । म्हणोनि सखया शरण आलों ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

बरें हें वाईट आहे माझे भाळीं । तें सुखें हो वळी जीवें माझ्या ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

सुखाचिया लागीं करितों उपाव । तों अवघेंचि वाव दिसों येतें ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

धरोनिया आशा टाकिलासे ठाव । अवघाचि वाव झाला दिसे ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

अहो पतितपावना पंढरीच्या राया । भक्त विसाविया मायबापा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

कळेल तैसे बोल तुजचि बोलेन । भीड मी न धरीन तुझी कांहीं ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

वारंवार किती करुं करकर । माझा तंव आधार खुंटलासे ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

माझा मी विचार केला असें मना । चालवण नारायणा पुरें तुमचें ॥१॥