संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

स्वस्थिति

स्वस्थिति

आतां कासया हा दाखवितां खेळ । म्यां तंव सकळ जाणितला ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

आतां याचा अर्थ पुरे पुरे देवा । येऊं द्या कनवळा तुम्हांलागीं ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

इतकेंचि देईं रामनाम मुखीं । संताची संगती सेवा सार ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

श्वान अथवा शूकर हो का मार्जार । परि वैष्णवाचें घर देईं देवा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

जन्मांचें साकडें नाहीं माझें कोडें । जेणें तुम्हां पडे वोझें देवा ॥१॥

स्वस्थिति.

स्वस्थिति.

जन्मांचें साकडें नाहीं माझें कोडें । जेणें तुम्हां पडे वोझें देवा ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

पांडुरंगीं लागो मन । कोण चिंतन करी ऐसें ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

शुद्ध चोखामेळा । करी नामाचा सोहळा ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

काळाचा विटाळ जीवशिवा अंगी । बांधलासे जगी दृढ गांठी ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

कोण तो सोंवळा कोण तो वोवळा ।

अभंग

अभंग

वेदासी विटाळ शास्‍त्रासी विटाळ । पुराणें अमंगळ विटाळाचीं ॥१॥

अद्वैत

अद्वैत

नीचाचे संगती देवो विटाळला । पाणीये प्रक्षाळोनि सोंवळा केला ॥१॥