संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

वृद्धसा ब्राह्मण येऊनी बोलतु । म्हणे कां रे मृत्यु इच्छितोसी ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

भ्रतारें निश्चय केला मनामाजीं । जावें उद्या आजि टाकोनीया ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

पाषाण विठ्ठल स्वप्नांतील तुका । प्रत्यक्ष कां सुखा अंतरावें ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

भ्रतारें वैराग्य घेतलीया वरी । जीव हा निर्धारीं देईन मी ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

मजवरी दृष्टी कृपेची ओतिली । प्रेमाची गुंतली माय जैसी ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

कृपा उपजली जयराम स्वामीसी । आले पाहायासी भाव माझा ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

जयराम समर्थ ज्ञानाचा सागर । साक्ष तें अंतर त्याचें तया ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

भ्रतारें टाकिलें मोट बांधोनिया । न सोसी ते तया क्लेशावस्था ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

जालें समाधान ब्राह्मणाच्या शब्दें । स्वप्नामाजीं पदें आठविती ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

बहुत अंतरीं शोक आरंभिला । कां मज विठ्ठला मोकलिलें ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

न बोलवे शब्द अंतरींचा धावा । नायके तुकोबा काय कीजे ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

संचितासी दग्ध करी ऐसा कोण । सद्‌गुरुवांचोन जाण मना ॥ १ ॥