संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

गुरुपरंपरा आम्हां चैतन्य बळी । तयाचें स्मरणें आम्ही वैकुंठीं बळी ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

वाटे उठों नये जीव जाय तरी । सुख तें अंतरी हेलावलें ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

तें सुख सांगतां वाचे पडे मौन । जाणता ते धन्य गुरुभक्त ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

आनंदे सद्‌गद जाहलीं इंद्रियें । तुकारामपाय आठवले ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

टाळ्या चिपोळ्यांचा ध्वनी आयकतां । आनंद हा चित्तां सामावेना ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

नेणें जप तप नेणें अनुष्ठान । घालावें आसन कळेना तें ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

आनंदवोवरी होती तये ठायीं । वाटे तेथें कांहीं बसावेंसें ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

तुटकें संचित जालें शुद्ध चित्त । अंतरींचा हेत ओळखिला ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

रामेश्वरभट्टें ऐकिला वृत्तान्त । धांवोनी त्वरीत तेथ आला ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

कोल्हापुरीं गाय होती जे सांगाते । कांहीं तें दुग्धातें देत होती ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

आपाजी गोसावी वाचोनीया पत्र । क्रोधें फार नेत्र भोवंडीत ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

आपाजी गोसावी पुण्यांत रहात । जो अति विख्यात राजयोगी ॥ १ ॥