संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

अध्याय २६

अध्याय २६

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरुक्मिणीरमणाय नमः ॥ ऐका श्रोते हो सावकाश ॥ चरित्र अति विशेष ॥ श्रवणीं पडातां सकळ दोष ॥ उठाउठीं पळती हो ॥१॥ गडेमंडळ अति उत्तम ॥ तेथें पिपाजी...

अध्याय २५

अध्याय २५

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ ऐका श्रोते हो सावकाश ॥ परम वैष्णव रोहिदास ॥ हरिभजन रात्रंदिवस ॥ प्रेमभावें करीतसे ॥१॥ मनें दुराशा सांडोन ॥ भावें करीतसे हरिकीर्तन ॥ नित्यनेमें...

अध्याय २४

अध्याय २४

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ जय भीमातीरवासी रुक्मिणीरमणा ॥ भक्तजनपालका नारायणा ॥ जडमूढतारका पतितपावना ॥ जगज्जीवना आदिपुरुषा ॥१॥ दोनी कर ठेवूनि कटीं ॥ उभा राहिलासी जगजेठी ॥ नासाग्रीं ठेऊनि...

अध्याय २३

अध्याय २३

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकंसांतकाय नमः ॥ आजि दैवदशा धांवोनि सत्वरी ॥ पातली श्रीतयांच्या घरां ॥ जे भक्तकथा ऐकतां चतुरा ॥ अनुभव अंतरा आला कीं ॥१॥ जेवीं निजांगें शर्करा खातां देख...

अध्याय २२

अध्याय २२

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ आजि कल्पतरूच्या वृक्षाभोंवते ॥ येऊनि बैसले सभाग्य श्रोते ॥ म्हणोनि मनोरथ अपुरते ॥ कोनाचेही न राहती ॥१॥ कीं लोह लागतां परिसास काळिमा कांहींच न...

अध्याय २१

अध्याय २१

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ जय क्षीराब्धिवासा शेषशयना ॥ लीलाविग्रही रुक्मिणीरमणा ॥ सगुणस्वरूपा भक्तभूषणा ॥ गुणनिधाना श्रीविठ्ठला ॥१॥ जय अनंतअवतार धरितया ॥ चैतन्यरूपा करुणालया ॥ अमरपाळका पंढरीराया ॥ निरसीं...

अध्याय २०

अध्याय २०

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ निजभक्त कथा ऐकतां सुरस ॥ सर्व सुखें अनायासें ओळंगती त्यास ॥ श्रोतयांसी तुष्टोनि जगन्निवास ॥ सायुज्यपदासी पाववी ॥१॥ शांति क्षमा येऊन पाहीं ॥ अखंड...

अध्याय १९

अध्याय १९

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ आज कार्तिकी एकादशी पर्वकाळीं ॥ पंढरीस मिळाली भक्तमंडळी ॥ त्यांसमेवत वनमाळी ॥ भक्तविजयमेळीं पातले ॥१॥ शांति क्षमा नामें निश्चितीं ॥ याचि चंद्रभागा भीमरथी ॥...

अध्याय १८

अध्याय १८

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ आजि अविद्यातिमिर गेलें हरपोनी ॥ भक्तविजय उगवला वासरमणी ॥ देवैतभेदाचीं नक्षत्रें गगनीं ॥ गेलीं लोपोनि निजतेजें ॥१॥ तेणें ज्ञानप्रकाशें साचार ॥ नवविध मार्ग जाहले...

अध्याय १७

अध्याय १७

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ आजि नवल जाहलें अद्भुत ॥ जे भक्तविजय पातला वसंत ॥ म्हणोनि सज्जनजनवनांत ॥ गौरव बहु उदेलें ॥१॥ अर्थाची प्रभा फांकतां जाण ॥ बोधाचा शीतळ...

अध्याय १६

अध्याय १६

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ आजिचा सुदिन मंगळ ॥ जे तीर्थासम पर्वकाळ ॥ भक्तकथा वाचितां प्रेमळ ॥ घडती सकळ अनायासें ॥१॥ नातरी तीनशतें साठ व्रतें ॥ विधियुक्त केलीं समस्तें...

अध्याय १५

अध्याय १५

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरुक्मिणीपांडुरंगाय नमः ॥ ऐका श्रोते हो सादर ॥ आजि प्रसन्न जाहला रुक्मिणीवर ॥ म्हणूनि भक्तकथा सविस्तर ॥ प्रकट केल्या भूमंडळीं ॥१॥ चातकासाठीं मेघ ओळला ॥ कीं चकोरालागीं...