संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

अध्याय ५५

अध्याय ५५

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीजगदीश्वराय नमः ॥ जयजय अचळा अव्यया अविनाशा ॥ अनामा अरूपा परमपुरुषा ॥ ब्रह्मांडनायका जगन्निवासा ॥ स्वानंदाधीशा श्रीहरि ॥१॥ निजभक्त करिती तुझें स्मरण ॥ तुजलागीं त्यांचें निदिध्यासन...

अध्याय ५४

अध्याय ५४

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधारमणाय नमः ॥ जय जय विश्वव्यापका रुक्मिणीपती ॥ तूंचि माझी धनसंपत्ती ॥ माता पिता बंधु निश्चितीं ॥ तुजविण विश्रांति असेना ॥१॥ तूंचि माझें अध्यात्मज्ञान ॥ तूंचि माझें...

अध्याय ५३

अध्याय ५३

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीत्रिलोक्यनाथाय नमः ॥ जय विश्वभूषणा विश्वंभरा ॥ मायातीता जगदुद्धारा ॥ सगुणस्वरूपा निर्विकारा ॥ सायुज्यउदारा जगद्गुरो ॥१॥ जय जय मायाचक्रचाळका ॥ पीतांबरधारी वैकुंठनायका प्रजापतीचे निजजनका ॥ वेदोद्धारका पांडुरंगा...

अध्याय ५२

अध्याय ५२

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीजगदीश्वराय नमः ॥ जय जय भक्तकरुणाकरा ॥ अक्षय अभंगा जगदुद्धारा ॥ आदिस्तंभा सायुज्यउदारा ॥ रुक्मिणीवरा श्रीविठ्ठला ॥१॥ तूं जया पाहसी कृपादृष्टी ॥ त्याची तुटे भवबधफांसोटी ॥ करूनि...

अध्याय ५१

अध्याय ५१

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ जय जय दीनदयाळा हृषीकेशा ॥ सप्रेमभक्तहृदनिवासा ॥ रुक्मिणीरंगा पंढरीशा आदिसर्वेशा जगद्गुरो ॥१॥ जय जय लीलानाटकी सूत्रधारिया ॥ गुणनिधाना यादवराया ॥ हृदयीं आठवूनि तुझिया पायां...

अध्याय ५०

अध्याय ५०

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीप्रलंबासुरमर्दनाय नमः ॥ जय जय कृपासागरीं चक्रपाणी ॥ भवभंजना ॥ मज कृपादृष्टीं विलोकुनी ॥ कर्मापासूनि सोडवावें ॥१॥ आशापाश तोडूनि श्रीपती ॥ करीं निरपेक्ष उदासवृत्ती ॥ तुझें भजनीं...

अध्याय ४९

अध्याय ४९

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीलक्ष्मीरमणाय नमः ॥ जय कृपासागरा जगजेठी ॥ तूं सगुणस्वरूप दाखविसी दृष्टी ॥ जैं भक्त पडती महासंकटीं ॥ तैं तूं न टळसी आपेंआप ॥१॥ सर्वांगीं दिससी घनसांवळा ॥...

अध्याय ४८

अध्याय ४८

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपंढरीनाथाय नमः ॥ जय जय करुणासागरा आनंदघना ॥ भक्तवत्सला राजीवनयनां ॥ विधिजनका दानवभंजना ॥ जगज्जीवना जगदीशा ॥१॥ जय जय विश्वव्यापका कमलापती ॥ सज्जनजीवना अनंदमूर्ती ॥ निगुणसगुण विश्वपती...

अध्याय ४७

अध्याय ४७

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीद्वारकानाथाय नमः ॥ ऐका श्रोते हो कथा चोखंडी ॥ जेणें परमार्थी लागेल गोडी ॥ श्रवणीं ऐकतांचि तांतडी ॥ दुरितें रोकडीं न राहती ॥१॥ तुटोनि मायामोहपाश ॥ विकल्पसंशयांचा...

अध्याय ४६

अध्याय ४६

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीधेनुकासुरमर्दनाय नमः ॥ आजि अमृतसिंधूसी भरतें आलें ॥ कीं ब्रह्मविद्येचें भांडार उघडलें ॥ कीं वासर मणीचें तेज भलें ॥ हृदयीं प्रकटलें श्रोतयांचें ॥१॥ नातरी शुद्धज्ञानाचें गुज ॥...

अध्याय ४५

अध्याय ४५

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीदेवकीनंदनाय नमः ॥ ॥ ऐका श्रोते हो कथा रसिक ऐकतां निवारी भवरोगदुःख ॥ अंतरी ठसावे पूर्ण विवेक ॥ निजशांतिसुख ये हातां ॥१॥ जांहीं न करितां योगसाधन ॥...

अध्याय ४४

अध्याय ४४

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकालियमर्दनाय नमः ॥ अजि ज्ञानेंद्रियांत सभाग्य पूर्ण ॥ वैखरी दिसते पुण्यपावन ॥ कीं विष्णुभक्तांचे वर्णितां गुण ॥ दुरितें संपूर्ण पळालीं ॥१॥ ध्यानीं आणितां संतमूर्ती ॥ तेणेंचि पावन...