संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

अध्याय ३१

अध्याय ३१

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ जय द्वारकावासी रुक्मिणीरमणा ॥ चित्तचालका चैतन्यवना ॥ विधिजनका भक्तभूषणा ॥ दानवमर्दना श्रीकृष्णा ॥१॥ जय विश्वव्यापका सर्वेश्वरा ॥ सायुज्यपददानीं अति उदारा ॥ पतितपावना जगदुद्धारा ॥...

अध्याय ३०

अध्याय ३०

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपूतनाप्राणहरणाय नमः ॥ ऐका श्रोते सादरचित ॥ नरसी मेहेता वैष्णव भक्त ॥ जुन्यागडीं प्रेमयुक्त ॥ श्रीहरिभजन करीतसे ॥१॥ क्षमा शांति मूर्तिमंत ॥ जयापासीं ॥ अखंड वसत ॥...

अध्याय २९

अध्याय २९

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपंढरीनाथाय नमः ॥ जय मंगलवदना मंगलाधीशा ॥ त्रिगुणातीता हृषीकेशा ॥ विश्वव्यापका सर्वेशा ॥ पंढरीशा श्रीविठ्ठला ॥१॥ जय पुराणपुरुषा अनंतनामा ॥ भक्तकामकल्पद्रुमा ॥ सगुणस्वरूपा मेघश्यामा ॥ निजभक्तप्रेमा तूं...

अध्याय २८

अध्याय २८

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरुक्मिणीरमणाय नमः ॥ पुंडलीकवरदा पांडुरंगा ॥ मदनताता रुक्मिणीरंगा ॥ व्रजनारींच्या रासरंगा ॥ तूं श्रीरंगा क्रीडसी ॥१॥ तुझा चित्तीं धरितां काम ॥ भक्त होती सदा निष्काम ॥ सकळ...

अध्याय २७

अध्याय २७

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्री कृष्णाय नमः ॥ जय दीनदयाळा रुक्मिणीपती ॥ व्यापूनी उरलासीं त्रिजगतीं ॥ श्रुति शास्त्रें तुज वर्णिती ॥ अद्भुत कीर्ति न वर्णवे ॥१॥ वर्णितां तुझें महिमान ॥ शिणलीं...

अध्याय २६

अध्याय २६

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरुक्मिणीरमणाय नमः ॥ ऐका श्रोते हो सावकाश ॥ चरित्र अति विशेष ॥ श्रवणीं पडातां सकळ दोष ॥ उठाउठीं पळती हो ॥१॥ गडेमंडळ अति उत्तम ॥ तेथें पिपाजी...

अध्याय २५

अध्याय २५

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ ऐका श्रोते हो सावकाश ॥ परम वैष्णव रोहिदास ॥ हरिभजन रात्रंदिवस ॥ प्रेमभावें करीतसे ॥१॥ मनें दुराशा सांडोन ॥ भावें करीतसे हरिकीर्तन ॥ नित्यनेमें...

अध्याय २४

अध्याय २४

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ जय भीमातीरवासी रुक्मिणीरमणा ॥ भक्तजनपालका नारायणा ॥ जडमूढतारका पतितपावना ॥ जगज्जीवना आदिपुरुषा ॥१॥ दोनी कर ठेवूनि कटीं ॥ उभा राहिलासी जगजेठी ॥ नासाग्रीं ठेऊनि...

अध्याय २३

अध्याय २३

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकंसांतकाय नमः ॥ आजि दैवदशा धांवोनि सत्वरी ॥ पातली श्रीतयांच्या घरां ॥ जे भक्तकथा ऐकतां चतुरा ॥ अनुभव अंतरा आला कीं ॥१॥ जेवीं निजांगें शर्करा खातां देख...

अध्याय २२

अध्याय २२

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ आजि कल्पतरूच्या वृक्षाभोंवते ॥ येऊनि बैसले सभाग्य श्रोते ॥ म्हणोनि मनोरथ अपुरते ॥ कोनाचेही न राहती ॥१॥ कीं लोह लागतां परिसास काळिमा कांहींच न...

अध्याय २१

अध्याय २१

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ जय क्षीराब्धिवासा शेषशयना ॥ लीलाविग्रही रुक्मिणीरमणा ॥ सगुणस्वरूपा भक्तभूषणा ॥ गुणनिधाना श्रीविठ्ठला ॥१॥ जय अनंतअवतार धरितया ॥ चैतन्यरूपा करुणालया ॥ अमरपाळका पंढरीराया ॥ निरसीं...

अध्याय २०

अध्याय २०

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ निजभक्त कथा ऐकतां सुरस ॥ सर्व सुखें अनायासें ओळंगती त्यास ॥ श्रोतयांसी तुष्टोनि जगन्निवास ॥ सायुज्यपदासी पाववी ॥१॥ शांति क्षमा येऊन पाहीं ॥ अखंड...