संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

अध्याय १९

अध्याय १९

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ आज कार्तिकी एकादशी पर्वकाळीं ॥ पंढरीस मिळाली भक्तमंडळी ॥ त्यांसमेवत वनमाळी ॥ भक्तविजयमेळीं पातले ॥१॥ शांति क्षमा नामें निश्चितीं ॥ याचि चंद्रभागा भीमरथी ॥...

अध्याय १८

अध्याय १८

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ आजि अविद्यातिमिर गेलें हरपोनी ॥ भक्तविजय उगवला वासरमणी ॥ देवैतभेदाचीं नक्षत्रें गगनीं ॥ गेलीं लोपोनि निजतेजें ॥१॥ तेणें ज्ञानप्रकाशें साचार ॥ नवविध मार्ग जाहले...

अध्याय १७

अध्याय १७

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ आजि नवल जाहलें अद्भुत ॥ जे भक्तविजय पातला वसंत ॥ म्हणोनि सज्जनजनवनांत ॥ गौरव बहु उदेलें ॥१॥ अर्थाची प्रभा फांकतां जाण ॥ बोधाचा शीतळ...

अध्याय १६

अध्याय १६

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ आजिचा सुदिन मंगळ ॥ जे तीर्थासम पर्वकाळ ॥ भक्तकथा वाचितां प्रेमळ ॥ घडती सकळ अनायासें ॥१॥ नातरी तीनशतें साठ व्रतें ॥ विधियुक्त केलीं समस्तें...

अध्याय १५

अध्याय १५

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरुक्मिणीपांडुरंगाय नमः ॥ ऐका श्रोते हो सादर ॥ आजि प्रसन्न जाहला रुक्मिणीवर ॥ म्हणूनि भक्तकथा सविस्तर ॥ प्रकट केल्या भूमंडळीं ॥१॥ चातकासाठीं मेघ ओळला ॥ कीं चकोरालागीं...

अध्याय १४

अध्याय १४

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ आजि आनंद वाटला आमच्या मना ॥ जे नामयाची मांडिली समाराधना ॥ त्याचे पंक्तीस भोजना ॥ तुम्हां सज्जनां पाचारिलें ॥१॥ स्वानंदाचे कनकताटीं ॥ नवरस अन्नें...

अध्याय १३

अध्याय १३

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ ऐका श्रोते नवल अद्भुत ॥ आजि लाधलें परमामृत ॥ म्हणोनि तुम्हांऐसे भाग्यवंत ॥ नाहीं दिसत निजदृष्टीं ॥१॥ देवांत श्रेष्ठ वैकुंठनाथ ॥ त्यासही आवडती प्रेमळ...

अध्याय १२

अध्याय १२

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ आज सुकाळ जाहला त्रिभुवनीं ॥ जे भक्तविजयमेघ ओळला गगनीं ॥ चिदाकाशीं गर्जना करूनी ॥ स्वानंदजीवन वर्षत ॥१॥ सत्वशील जे का चातक ॥ ते आधींच...

अध्याय ११

अध्याय ११

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रोते हो ऐका सावधान ॥ तुम्हांसी लाधलें अमृतपान ॥ जे भक्तकथा अद्भुत गहन ॥ प्राकृत होऊनि विकासली ॥१॥ जैसें विप्रांचे घरीं पक्वान्न जाहलें...

अध्याय १०

अध्याय १०

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरुक्मिणीकांताय नमः ॥ ॥ आजि दैवदशेसी जाहला उदय ॥ जे श्रवणीं ऐकिला भक्तविजय ॥ हा आनंद वाचेसी बोलतां नये ॥ संगूं काय निजमुखें ॥१॥ कल्पतरु उगवला अंगणीं...

अध्याय ९

अध्याय ९

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरुक्मिणीरमणाय नमः ॥ ॥ धन्य काल सुदिन आजिचा ॥ जे भक्तचरित्र वर्णिती वाचा ॥ श्रवणीं ऐके तो दैवाचा ॥ प्रेमभक्तीचा अधिकारी ॥१॥ ऐका संतकथेचीं अक्षरें ॥ हृदयीं...

अध्याय ८

अध्याय ८

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ आजिचा सुदिन दिवस भला ॥ जैं संतचरित्रग्रंथ देखिला ॥ श्रोते आणि वक्त्यांला ॥ सुधारस लाधला निजप्रेमें ॥१॥ भक्तकथेसी सुधारस म्हणणें ॥ हाही दृष्टांत येथें...