संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

ज्ञानियांचा राजा

ज्ञानियांचा राजा

ज्ञानियांचा राजा गुरू महाराव । ह्मणती ज्ञानदेव तुह्मां ऐसें ॥१॥

हेचि दान देगा देवा

हेचि दान देगा देवा

हेंचि दान देगा देवा । तुझा विसर न व्हावा ॥१॥

हे चि येळ देवा

हे चि येळ देवा

हे चि येळ देवा नका मागें घेऊं । तुह्मांविण जाऊं शरण कोणा ॥१॥

हाचि नेम आतां

हाचि नेम आतां

हाचि नेम आतां न फिरें माघारीं । बैसलें शेजारीं गोविंदाचे ॥१॥

हरिनामवेली पावली विस्तारी

हरिनामवेली पावली विस्तारी

हरिनामवेली पावली विस्तारी । फळीं पुष्पीं भार बोल्हावली ॥१॥

सुंदर ते ध्यान

सुंदर ते ध्यान

सुंदर तें ध्यान उभे विटेवरी । कर कटावरी ठेवोनियां ॥१॥

संतांचिया गांवी प्रेमाचा

संतांचिया गांवी प्रेमाचा

संतांचिया गांवी प्रेमाचा सुकाळ । नाहीं तळमळ दु:खलेश ॥१॥

सुख पाहतां जवापाडें

सुख पाहतां जवापाडें

सुख पाहतां जवापाडें । दुःख पर्वताएवढें ॥१॥

सावळें सुंदर रूप

सावळें सुंदर रूप

सावळें सुंदर रूप मनोहर । राहो निरंतर हृदयीं माझे ॥१॥

सत्यसंकल्पाचा दाता

सत्यसंकल्पाचा दाता

सत्यसंकल्पाचा दाता नारायण । सर्व करी पूर्ण मनोरथ ॥१॥

वृक्ष वल्ली आह्मां सोयरीं

वृक्ष वल्ली आह्मां सोयरीं

वृक्ष वल्ली आह्मां सोयरीं वनचरें । पक्षी ही सुस्वरें आळविती ॥१॥

विष्णुमय जग वैष्णवांचा

विष्णुमय जग वैष्णवांचा

( सांवळें सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर हृदयीं माझे ।