संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

Template Page

Template Page

श्यामाचि श्यामशेज वरी । तेज विराजे सहजें केशिराज क्षीरार्णवीं ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

उफराटी माळ उफराटें ध्यान । मनाचें उन्मन मूर्ति माझी ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जेथुनीया परापश्यंती वोवरा । मध्यमा निर्धारा वैखरी वाहे ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

भावयुक्त भजतां हरी पावे पूर्णता । तो गोकुळीं खेळता देखों हरी ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

न साधे योगी न संपडे जगीं । तें नंदाच्या उत्संगी खेळें रूप ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

सूर्यातें निवटी चंद्रातें घोंटी । उन्मनि नेहटीं बिंबाकार ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

न साहात दुजेपण आपणचि आत्मखुण । श्रुति जेथें संपूर्ण हरपती ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

ज्या रूपा कारणें वोळंगति सिद्धि । हरपती बुद्धी शास्त्रांचिया ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

परेसि परता न कळे पैं शेषा । तो गौळिया अशेषा माजी हरी ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अजन्मा जन्मला अहंकार बुडाला । बोध पै ऊठिला गोकुळीं रया ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नाहीं त्या आचारु सोंविळा परिवारु । गोकुळीं साचारु अवतरला ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

न देखों सादृश्य हारपे पैं दृश्य । उपनिषदांचें पैं भाष्य हारपले ॥ १ ॥