संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

अभंग १६ ते २०

अभंग १६ ते २०

१६. देव खाते देव पीते । देवावरी मी निजतें ॥१॥ देव देते देव घेते । देवासवें व्यवहारिते ॥२॥ देव येथें देव तेथें । देवाणिणें नाहीं रीतें ॥३॥ जनी म्हणे विठाबाई...

अभंग १३ ते १५

अभंग १३ ते १५

१३. नम्रतेविण योग्यता मिरविती । ते केबीं पावती ब्रम्हासुख ॥१॥ लटिकें नेत्र लावूनि ध्यान पैं करिती । ते केवीं पावती केशवातें ॥२॥ एक संत म्हणविती नग्न पैं हिंडती । अंतरींची...

अभंग ११ ते १२

अभंग ११ ते १२

११. जोड झालीरे शिवासी । भ्रांत फिटली जिवाची ॥१॥ आनंदची आनंदाला । आनंद बोधचि बोधला ॥२॥ आनंदाची लहरी उठी । ब्रम्हानंद गिळिला पोटीं ॥३॥ एक पण जेथें पाहीं । तेथें...

अभंग ६ ते १०

अभंग ६ ते १०

६. वैराग्य अभिमानें फिरविलें जातें । म्हणवोनी यातें भाव खुंटा ॥१॥ संचित मातृका वैरणी घातली । अव्यक्तिं दळिलीं व्यक्ताव्यक्त ॥२॥ नामरूपा आदि दळियेलें सर्व । पीठ भरी देव पंढरीचा ॥३॥...

अभंग १ ते ५

अभंग १ ते ५

१. सांवळी ते मूर्ति ह्रदयीं बिंबली । देहो बुद्धि पालटली माझी साची ॥१॥ धन्य माझी भक्ति धन्य माझा भाव । ह्रदयीं पंढरिराव राहतसे ॥२॥ आशा तृष्णा कैशा मावळल्या दोन्ही ।...

नको देवराया अंत आता

नको देवराया अंत आता

नको देवराया अंत आता पाहू प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे

अगा वैकुंठीच्या राया

अगा वैकुंठीच्या राया

अगा वैकुंठीच्या राया । अगा विठ्ठल सखया ॥१॥

नाम विठोबाचें घ्यावें

नाम विठोबाचें घ्यावें

नाम विठोबाचें घ्यावें । मग पाऊल टाकावें ॥१॥

दळितां कांडितां

दळितां कांडितां

दळितां कांडितां । तुज गाईन अनंता ॥१॥

ज्याचा सखा हरी

ज्याचा सखा हरी

ज्याचा सखा हरी । त्यावरी विश्व कृपा करीं ॥१॥

जनी ह्मणे पांडुरंगा

जनी ह्मणे पांडुरंगा

जनी ह्मणे पांडुरंगा । माझ्या जीवींच्या जिवलगा । विनविते सांगा । महिमा साधुसंतांचा ॥१॥

जनी जाय पाणियासी

जनी जाय पाणियासी

जनी जाय पाणियासी । मागें धांवे हृषिकेशी ॥१॥