Home

Pasayadan पसायदान

पसायदान हि ज्ञानेश्वर माऊलींनी लिहिलेली प्रार्थना आहे. ह्या प्रार्थनेचे सौंदर्य म्हणजे इथे स्वतःसाठी काहीही मागितले नसून सर्व काही इतरांसाठी मागितले गेलेले आहे. मराठी भाषेंतील सर्वांत चांगल्या काव्यांपैकी पसायदान एक आहे. 

आता विश्वात्मकें देवें । येणे वाग्यज्ञें तोषावें ।
तोषोनिं मज ज्ञावे । पसायदान हें ॥

जें खळांची व्यंकटी सांडो । तया सत्कर्मी- रती वाढो ।
भूतां परस्परे पडो । मैत्र जीवाचें ॥

दुरितांचे तिमिर जावो । विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो ।
जो जे वांच्छिल तो तें लाहो । प्राणिजात ॥

वर्षत सकळ मंगळी । ईश्वरनिष्ठांची मांदियाळी ।
अनवरत भूमंडळी । भेटतु भूतां ॥

चलां कल्पतरूंचे आरव । चेतना चिंतामणींचें गाव ।
बोलते जे अर्णव । पीयूषाचे ॥

चंद्र्मे जे अलांछ्न । मार्तंड जे तापहीन ।
ते सर्वांही सदा सज्जन । सोयरे होतु ॥

किंबहुना सर्व सुखी । पूर्ण होऊनि तिन्हीं लोकी ।
भजिजो आदिपुरुखी । अखंडित ॥

आणि ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं इयें ।
दृष्टादृष्ट विजयें । होआवे जी ।

येथ म्हणे श्री विश्वेशराओ । हा होईल दान पसावो ।
येणें वरें ज्ञानदेवो । सुखिया जाला ॥

English Transliteration:
ātā viśvātmakeṁ deveṁ | yeṇe vāgyajñeṁ toṣāveṁ |
toṣoniṁ maja jñāve | pasāyadāna heṁ ||

jeṁ khaḻāṁcī vyaṁkaṭī sāṁḍo | tayā satkarmī- ratī vāḍho |
bhūtāṁ paraspare paḍo | maitra jīvāceṁ ||

duritāṁce timira jāvo | viśva svadharma sūryeṁ pāho |
jo je vāṁcchila to teṁ lāho | prāṇijāta ||

varṣata sakaḻa maṁgaḻī | īśvaraniṣṭhāṁcī māṁdiyāḻī |
anavarata bhūmaṁḍaḻī | bheṭatu bhūtāṁ ||

calāṁ kalpatarūṁce ārava | cetanā ciṁtāmaṇīṁceṁ gāva |
bolate je arṇava | pīyūṣāce ||

caṁdrme je alāṁchna | mārtaṁḍa je tāpahīna |
te sarvāṁhī sadā sajjana | soyare hotu ||

kiṁbahunā sarva sukhī | pūrṇa hoūni tinhīṁ lokī |
bhajijo ādipurukhī | akhaṁḍita ||

āṇi graṁthopajīviye | viśeṣīṁ lokīṁ iyeṁ |
dṛṣṭādṛṣṭa vijayeṁ | hoāve jī |

yetha mhaṇe śrī viśveśarāo | hā hoīla dāna pasāvo |
yeṇeṁ vareṁ jñānadevo | sukhiyā jālā ||

. . .

Subscribe to our mailing list!

Subscribe
We don't spam